Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN MESSAGETREE

GELDIG PER 18 APRIL 2014

INTRODUCTIE

Hieronder vindt u de gebruiksvoorwaarden voor MessageTree B.V. (‘MessageTree’). Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 59783419.

De voorwaarden bevatten bepalingen die van invloed zijn op uw rechten en plichten zodra u MessageTree gebruikt via onze website ( www.messagetree.com ). Wij adviseren u daarom deze voorwaarden en ons privacybeleid goed te lezen.

Deze voorwaarden en ons privacybeleid zijn opgesteld ten behoeve van MessageTree, MessageTrees bestuurders, werknemers, groepsmaatschappijen en partners, als ook van door MessageTree ingehuurde derden.

Als u zich niet in onze voorwaarden en/of privacybeleid kunt vinden, raden we u aan MessageTree niet te gebruiken.

WAT IS MESSAGETREE?

Met MessageTree bieden wij u een online gedenkplaats aan die helemaal vrij toegankelijk is. Alleen voor sommige betaalde diensten en virtuele items vragen wij een vergoeding die telkens duidelijk op de website is vermeld.

GEBRUIK VAN MESSAGETREE

U kunt een account aanmaken door te registreren met een gebruiksnaam en zelfgekozen wachtwoord of met uw Facebook-account.

Wij vragen u bij registratie alle gevraagde informatie naar waarheid in te vullen. Dit geldt met name ook voor het opgeven van een geldig emailadres of Facebook-account.

Wij raden u aan uw accountgegevens geheim te houden en zo goed mogelijk af te schermen voor gebruik door derden. Te meer omdat u te allen tijde verantwoordelijk bent voor de activiteiten op uw account. Zodra u er achter komt dat ongeautoriseerd gebruik wordt gemaakt van uw account, moet u ons zo snel mogelijk inlichten.

Als u een MessageTree aanschaft, wordt u aangemerkt als beheerder van die MessageTree. Als beheerder houdt u toezicht op de naleving van de gebruiksregels.

U kunt uw MessageTree te allen tijde overdragen aan een nieuwe beheerder.

HUISREGELS

Wij nodigen u van harte uit zo veel mogelijk content te plaatsen en zoveel mensen voor uw Message Tree uit te nodigen als u wilt.

Daarbij willen we u wel het volgende vragen:

onze eigendomsrechten en die van anderen te respecteren: u mag uw MessageTree vullen met content die u leuk vindt. U mag content van anderen alleen nooit zonder bronvermelding hergebruiken of gebruiken voor commerciële doeleinden. In het verlengde daarvan, als u foto’s uploadt, dan wel opmerkingen of andere materialen plaatst (‘content’), zorg er dan s.v.p. voor dat u eigenaar bent van de content, of in ieder geval het recht hebt om de content te plaatsen; en

geen ontoelaatbare content te plaatsen: als u ons platform gebruikt, zult u geen ontoelaatbare content plaatsen, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot):

content die strijdig is met toepasselijke recht en regelgeving of de voorwaarden van MessageTree;

op enigerlei wijze discrimineert (op grond van ras, leeftijd, geslacht of anderszins);

spam, waaronder ieder commentaar van een promotionele of commerciële aard;

iedere content die inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van een ander, obsceen, onfatsoenlijk of misleidend is;

persoonlijke gegevens van u, andere gebruikers of medewerkers van MessageTree (telefoonnummers, adressen, etc.) zonder vooraf toestemming hiervoor te hebben verkregen;

bestanden met een virus, corrupte bestanden of bestanden die anderszins schade kunnen toebrengen aan de computers van andere gebruikers; en/of

content die in overwegende mate tot doel heeft een persoon, dienst en/of product zonder reden in diskrediet te brengen.

Hopelijk is het niet nodig, maar we behouden ons het recht voor content te verwijderen. Wij zijn dan niet aansprakelijk.

Vice versa geldt, dat als u dergelijke content op ons platform aantreft en het u raakt, wij u vragen ons dit te laten weten door een email te sturen aan info@messagetree.com . Wij verzoeken u daarin de volgende informatie op te nemen: de URL van de overtreder, onderbouwing van uw klacht, uw contactgegevens, een verklaring van eigendom van de intellectuele eigendom waar de klacht betrekking op heeft en uw handtekening. In dat geval nemen we passende maatregelen.

Weet alleen wel, dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke content (omdat het door een derde geplaatst is) en wij daarom geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden. Bovendien geldt dat, omdat wij niet voortdurend alle content op ons platform kunnen en zullen monitoren, wij niet garanderen dat we dergelijke content proactief verwijderen.

Mochten wij uw content hebben verwijderd, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. In dat geval zullen wij samen bezien of wij de verwijderde content zo kunnen herschrijven dat de inhoud ervan wel toelaatbaar is en herplaatst kan worden

U zult MessageTree vrijwaren voor alle vorderingen en schade die veroorzaakt zijn door content die u heeft gepost. Dit geldt ook als wij – in goed vertrouwen – deze content hebben gebruikt voor de promotie van MessageTree (in overeenstemming met onze voorwaarden).

MessageTree is geen online kluis. Wij raden u aan altijd een back-up kopie te maken en bewaren van content die u online hebt gezet.

ALGEMENE BEPALINGEN

Het gebruik van MessageTree staat open voor iedereen boven de 14 jaar. Minderjarigen dienen de betaling van een MessageTree te laten verrichten door een meerderjarige.

BETALINGSVOORWAARDEN

De website vermeldt telkens duidelijk de bedragen voor MessageTrees betaalde diensten en of de bedragen eenmalig of periodiek verschuldigd zijn.

Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Periodiek verschuldigde betalingen worden vooraf geïncasseerd op de eerste dag van de periode waarop de factuur betrekking heeft.

Als sprake is van periodiek verschuldigde bedragen en u uw betalingsverplichting niet bent nagekomen, dan heeft MessageTree het recht haar diensten op te schorten. Opschorting doet geen afbreuk aan uw betalingsverplichting.

MessageTree behoudt zich het recht voor haar prijzen aan te passen. Dit zal telkens duidelijk worden meegedeeld. Als u niet akkoord bent met de prijswijziging bieden wij u de mogelijkheid op te zeggen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten op MessageTree zijn van en blijven te allen tijde rusten bij MessageTree – of, indien van toepassing, leveranciers van MessageTree.

Als u content plaatst op ons platform, wordt u geacht eigenaar te zijn van die content en daarmee de volle eigendom over die content te hebben en houden. Met andere woorden, wat van u is, blijft van u.

Door content te plaatsen geeft u MessageTree het recht de content te bekijken en, geheel of gedeeltelijk, te gebruiken, te citeren of te bewerken ten behoeve van MessageTrees service en de promotie ervan. Met uitzondering van het recht op hergebruik, geldt hetzelfde voor andere gebruikers die u toegang heeft gegeven tot uw MessageTree

MessageTree nodigt iedereen van harte uit MessageTrees platform te gebruiken, mits zij – of derden voor hen – geen kopieën van MessageTree maken en/of op enige andere manier inbreuk maken op MessageTrees rechten – of de rechten van MessageTrees leveranciers.

BEEINDIGING

U kunt uw gebruik van MessageTree te allen tijde stoppen. Bij beëindiging worden uw account en content verwijderd. Wij raden u aan altijd tijdig voor het ingaan van een nieuwe contractperiode op te zeggen om te voorkomen dat de bijdrage voor de volgende periode wordt afgeschreven. Zegt u op in de loop van een contractperiode, dan krijgt u geen geld terug.

Wij behouden ons het recht voor MessageTree op elk moment te kunnen beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

In het geval er inbreuk wordt gemaakt op onze voorwaarden kunnen wij, naar eigen inzicht en goeddunken, besluiten de toegang tot ons platform te ontzeggen en/of accounts te blokkeren.

UITSLUITING VAN GARANTIES

Wij doen ons uiterste best alle informatie correct en up-to-date te houden en onze gebruikers een geweldige gebruikerservaring te geven. Dit niet tegenstaande, bieden wij u MessageTree ‘as is’ aan en doen we geen garanties ten aanzien van onze service.

Zo kan het gebeuren dat uw content bij het terugplaatsen van een back-up ondanks uw beëindiging toch weer zichtbaar is op onze site.

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van MessageTree of MessageTrees bestuurders.

Mochten we toch aansprakelijk worden bevonden, dan zijn we nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, met in begrip van (maar niet beperkt tot) verlies van omzet of winst.

MessageTree kan besluiten derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar service, zonder dat daarvoor uw toestemming te vragen. MessageTree is alleen aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van die derden indien en voor zover deze derden aansprakelijk zijn jegens MessageTree en MessageTree er in is geslaagd de schade op deze derden te verhalen.

OVERIGE BEPALINGEN

Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te herzien of te wijzigen, zodra wij dat nodig achten. We raden u aan om onze voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Voor het gebruik van MessageTree geldt steeds de laatste versie van de voorwaarden.

Als een bepaling in deze voorwaarden niet of niet langer meer geldig of afdwingbaar is, zal die bepaling geacht worden te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het dichtst bij de oorspronkelijke bepaling ligt wat betreft doel en werkingssfeer.

Als MessageTree een of meer rechten uit deze voorwaarden niet, niet meteen en/of slechts gedeeltelijk uitoefent, dan kan hieruit niet worden afgeleid dat zij afstand doet van die rechten.

Bij vragen kunt u ons bereiken door een email te sturen aan info@messagetree.com . Wij helpen u graag verder.

GESCHILLEN

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Haarlem.

Download hier de algemene voorwaarden